Zarządzenie

foto1
Zapraszamy do Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu
foto1
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
foto1
Nowoczesne pracownie szkoleniowe
foto1
Bursa Szkolna
foto1
Sale konferencyjne

Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu

  

       

                            Z A R Z Ą D Z E N I E

                                                      DLA UCZESTNIKÓW KURSU ZAWODOWEGO 24.02.2020 – 20.03.2020  

 

 

 

 1. W dniu rozpoczęcia zajęć każdy uczestnik kursu zawodowego oddaje skierowanie na kurs oraz pozostałe dokumenty związane z zakwaterowaniem w Bursie, wystawione przez macierzystą Szkołę a do pobrania z naszej strony internetowej (Zakładka: Dokumenty kursów zawodowych).   Jeśli uczeń posiada  Opinię lub Orzeczenie wystawione przez Poradnię Psychologicno Pedagogiczną dostarcza te dokumenty również w dniu rozpoczęcia kursu.

 

 1. W czasie zajęć obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych (telefony mają być wyłączone). W czasie przerw międzylekcyjnych należy ograniczyć używanie telefonu komórkowego do minimum. Nieprzestrzeganie tego zakazu może spowodować zdeponowanie  telefonu do zakończenia kursu.

 

 1. Stawka żywieniowa wynosi 18,00 zł. za osobodzień,  tj. za 20 dni - 360,00 zł.(bez sobót i niedziel oraz dni wolnych od zajęć). OSOBY MIESZKAJĄCE W BURSIE MUSZĄ WYKUPIĆ CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE. Istnieje możliwość płatności za wyżywienie w terminach tygodniowych. Płatność z góry.

 

    4. OSOBY POZOSTAJĄCE NA SOBOTY  I NIEDZIELE OBOWIĄZKOWO WYKUPUJĄ WYŻYWIENIE ZA TE DNI.
    EWENTUALNE SOBOTY/NIEDZIELE  POBYTOWE, TO: 29.02. – 01.03.2020 ORAZ 14.03. – 15.03.2020
 
 1. Koszt pobytu w Bursie w czasie kursu zawodowego wynosi: 140,00 złotych. Osoby, które w czasie trwania kursu, rezygnują z mieszkania w Bursie lub zostały zawieszone czasowo w prawach mieszkańca lub dyscyplinarnie usunięte z kursu nie otrzymują zwrotu dokonanej wpłaty za pobyt. Płatne w dniu rozpoczęcia kursu. Kaucję zwrotną w wysokości 100,00 zł. każdy mieszkaniec wpłaca gotówką w dniu kwaterowania u wychowawcy Bursy.

 

 1. Odpisy za żywienie będą przyjmowane, tylko po wcześniejszym zgłoszeniu osobistym lub telefonicznym (660 847 841) przez kursanta w pokoju nr 21, w wypadku choroby (gdy jest się nieobecnym w Bursie). Zwrot za żywienie, za czas zgłoszonej nieobecności, wypłacany jest na koniec kursu.

 

 1. W czasie zajęć i podczas przerw w zajęciach należy bezwzględnie zachować spokój i ciszę. Na terenie Placówki obowiązuje całkowity zakaz:
 1. Palenia papierosów, e-papierosów
 2. Przebywania pod wpływem: alkoholu, środków odurzających,
 3. Gier hazardowych na pieniądze,
 4. Chodzenia bez obuwia zmiennego.

 

 1.  W przypadku jakichkolwiek zniszczeń, uszkodzeń sprzętu lub wyposażenia, odpowiedzialność finansową za wyrządzoną szkodę ponosi kursant (pokrywa koszt napraw lub zakupu nowego sprzętu z wpłaconej kaucji). Jeżeli wartość szkody przekracza wysokość kaucji, należność może być ściagana na drodze cywilno prawnej. Za szkody nieletnich odpowiedzialność ponosi rodzic lub prawny opiekun mieszkańca.

 

9.  Wydawanie Zaświadczeń będzie odbywało się w piątek 20.03.2020 najwcześniej od godz. 11:30

 

10.  Jeśli uczestnik kursu zawodowego opuści więcej niż 25% zajęć z danego przedmiotu może być nieklasyfikowany z tego przedmiotu. Dostarczenie usprawiedliwienia nieobecności musi być dokonane w pierwszym dniu po tej nieobecności. Tylko na druku L – 4.

 

              Uczestnik kursu ma mieć wypełnione aktualne druki

                          obowiązujące na rok szkolny 2019/20

 

 

Wszystkim uczestnikom kursu zawodowego

życzymy przyjemnego pobytu